Om 0-18 års området

 • Vi har store ambitioner på børn og unges vegne
 • Området er prioriteret i kommunens udviklingsstrategi og vi investerer derfor i løbende udvikling
 • Vi arbejder for et højt fagligt niveau på børne- og ungeområdet
 • Vi vil sikre gode og trygge overgange (også fremhævet i vores børne- og ungepolitik
 • Udfordrede børn og unge skal hjælpes og støttes så tidligt som muligt
 • Vi arbejder hele tiden på at løfte de fysiske rammer

 

Vedr. dagtilbudsområdet:

 • Vi ønsker fleksible og forskellige muligheder og tilbud på området (kommunale og private)
 • Der skal være pasningsgaranti og pasningstilbud i rimelig nærhed af boligen
 • Vi vil bevare og gerne udvikle dagplejetilbuddet
 • Vi vil undersøge muligheden for at etablere en skovbørnehave
 • Det er vigtigt med trygge rammer (såvel indendørs som udendørs)
 • Vi arbejder for høj kvalitet og høj faglighed
 • Dette understøttes af pædagogisk tilsyn og årlige kvalitetsrapporter
 • Vi vil fortsat prioritere indsatspædagoger og øvrigt ressourcepersonale, hvor det er nødvendigt
 • Vi vil understøtte nærværende og faglig ledelse
 • Vi har indført og støtter fortsat tidlig sprogvurdering af og hjælp til alle børn (2-årige og 5-årige)
 • Vi har stort fokus på børnenes trivsel – såvel socialt som fysisk
 • Vi har stort fokus på indskrivning af børn fra de udsatte områder
 • Børnene skal udvikle sig og lære gennem leg og aktiviteter i dagtilbuddene
 • Vi har fokus på både rekruttering og videreuddannelse af pædagogisk personale
 • Vi hilser Folketingets tilskud til bedre normeringer velkomne, men vi ønsker at udmønte lokalt, således at institutioner med særlige behov kan tilgodeses.
 • Vi prioriterer fortsat gode fysiske rammer højt (klimaskærm og øvrige opdateringer)
 • Vi ønsker at fastholde muligheden for, at forældre i en tidsbegrænset periode kan modtage tilskud til hjemmepasning
 • Vi byder private institutioner velkomne, da de kan medvirke til et varieret udbud af pasningstilbud
 • Institutionernes tilsynsrapporter skal være tilgængelige for forældre
 • Vi ønsker at bevare tilbuddet om deltidspasning til reduceret takst i vores dagtilbud

Vedr. folkeskolen:

 • Vi har skabt et rigtig godt fundament for Fremtidens Skole i Høje-Taastrup Kommune
 • Skolestrukturen er godt på plads med massiv investering i to nye skoler/læringshuse
 • Vi vil investere i og udvikle alle øvrige skolers fysiske rammer (ude som inde)
 • Vi vil sikre større lokal frihed til at beslutte, hvordan man driver skole (respekt for forskellen på landsby- til byskoler)
 • Vi støtter de bærende principper i Fremtidens Skole, hvor der i perioder undervises projektorienteret og autentisk. De virkelighedsnære undervisningsforløb medfører, at eleverne i høj grad kommer udenfor skolens matrikel for at samarbejde med og lære af det lokale erhvervs- og foreningsliv
 • Der skal fortsat være fokus på de basale fag og beherskelse af de nationale undervisningsmål
 • Der skal være fokus på et højt fagligt niveau med undervisning af linjefagslærere
 • Alle elever skal kort sagt udfordres og blive så fagligt dygtige, som de kan
 • Elever skal trives socialt, og de skal udvikle sociale kompetencer, som er forudsætning for læring
 • Undervisningen understøttes af devises, der hjælper læreren med at anvende individuelle læringsstile
 • Pædagogerne skal i højere grad være en del af 2-voksentimerne
 • Vi støtter fortsat en tidlig indsats med læseløft og tilsvarende faglige løft
 • Vi skal sikre, at principperne om motion og bevægelse i folkeskolen bliver efterlevet
 • Vi vil styrke folkeskolens samarbejde med det omkringliggende samfund (erhvervs- og foreningslivet)
 • Vi vil etablere et tæt samarbejde mellem skolerne og den kommende campus
 • Vi vil fortsat udvikle og styrke forældresamarbejdet
 • En vigtig forudsætning for et velfungerende skole/hjem-samarbejde er forældrenes engagement i børnenes dagligdag i skolen, og vi betragter det også som naturligt, at forældrene har ansvaret for, at børnenes møder udhvilede og til tiden
 • Vi er opmærksomme på, at enkelte af vores folkeskoler har en meget høj andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk, og vi støtter derfor fortsat, at disse skoler får tilført ekstra ressourcer. Vi kommer derimod aldrig til at støtte en tvangsfordeling af folkeskoleeleverne i vores kommune
 • Vi vil fremlægge forslag, der kan sikre kvaliteten af den Understøttende Undervisning. Kvalitetsrapporterne kan fremadrettet danne grundlag ved valget af faglige og sociale temaer i denne del af undervisningen
 • Vi vil åbent dokumentere og evaluere udviklingen i skolerne bl.a. via årlige kvalitetsrapporter
 • Vi betragter privatskolerne som et godt og værdifuldt supplement til kommunens folkeskoler. Vi samarbejder bl.a. med privatskolerne om fritidsordninger, og vi kan muligvis udvide samarbejdsområderne i fremtiden
 • En vellykket overgang fra én fase i barnets/den unges liv til en ny fase (f.eks. fra skolen til en ungdomsuddannelse) er utrolig vigtig. Vi vil derfor løbende sikre ressourcer til brobygning og til opfølgning på den enkelte unges situation.
 • Vi vil evaluere forsøget med den specielle indsats for højt begavede børn, der kører på Fløng Skole. Der er efter vores opfattelse behov for en udbygning af denne indsats

 

Vedr. SFO’erne:

 • Vi vil løfte den pædagogiske indsats i SFO’erne
 • Der skal endnu mere fokus på at udvikle børnenes sociale kompetencer efter en lang skoledag
 • Vi vil understøtte mulighederne for fysiske aktiviteter i den omgivne natur
 • Også her er trygge rammer og kompetent ledelse af afgørende betydning

 

 

 

Vedr. klubberne:

 • Vi skal her prioritere et kvalitetstilbud, der kan fastholde/forhøje klubbernes medlemstal
 • Der skal tilbydes attraktive aktiviteter (Esport, fysiske og sociale)
 • Vi vil fortsat tildele ressourcer til særlig fokuseret indsats, hvor det er nødvendigt
 • Vi skal sikre gode fysiske rammer
 • Vi vil understøtte trygge rammer og kompetent ledelse
 • Vi har på konservativt initiativ fastholdt støtten til de klubber, der under Corona-forløbet har mistet medlemmer. Det giver klubberne mulighed for at tiltrække de frafaldende medlemmer