Et værdigt og aktivt seniorliv

I Det Konservative Folkeparti vil vi arbejde for:

  • At vi har en bred og varieret boligmasse, som er egnet til seniorer. Vi skal basere vores boligbyggeri på solide boligprognoser, så vi ikke forbygger os og dermed risikerer unødige udgifter til tomgangsleje. Vi er positive over for etablering af seniorbofællesskaber, og vi vil gerne fremadrettet se på muligheden for at supplere vores nuværende plejeboliger med etablering af et friplejehjem.
  • At vi vedvarende øger fagligheden i hjemmeplejen og på plejecentre. Fx i form af uddannelse af sosu-assistenter til tidlig opsporing af demens i hjemmeplejen. Vi vil fortsat have fokus på at rekruttere og fastholde plejehjemslæger på vores plejecentre som et tilbud til beboerne, bl.a. fordi den tættere dialog mellem plejepersonale og læge vil styrke fagligheden i den daglige omsorg og pleje.

 

  • At borgerne hjælpes til at genvinde og bevare deres funktionsniveau, så længe som mulig. Derfor er vi stor tilhænger af hverdagsrehabilitering, hvor borgere trænes, så de kan klare så meget som muligt selv. Det gør borgerne mere uafhængige og giver livskvalitet. Vi er også tilhænger af, at vi i stadig stigende omfang skal benytte os af velfærdsteknologi på plejecentre og i hjemmeplejen. Vi mener i den forbindelse, at det er vigtigt at sikre, at de pårørende får den nødvendige støtte og aflastning.
  • At der er gode rammer for frivilligt arbejde på ældreområdet. Det frivillige arbejde er nemlig et meget vigtigt supplement til den kommunale service og ikke mindst vigtigt i forhold til bekæmpelse af ensomhed. Frivilligt arbejde må aldrig erstatte kommunal hjælp, men frivilligt arbejde kan noget andet end den lønnede hjælp. Derfor skal vi fremme og understøtte det frivillige arbejde gennem tilskud, lokaler, hjælp til at udbrede kendskabet til arbejdet og gennem et tæt samarbejde.Vi mener, at skovturene og julefesterne for kommunens pensionister skal bevares, og også her har de frivillige kræfter en stor værdi.

 

  • At der er et reelt frit valg i ældreplejen. Mange borgere er glade og tilfredse med den kommunale hjemmepleje. Andre foretrækker private leverandører. Det øger den kommunale såvel som den private leverandørs fokus på at få tilfredse ”kunder”, når der kan stemmes med fødderne, og det øger borgerens tilfredshed med den kommunale service, når man kan vælge. Vi ønsker at arbejde for, at de ældre borgere har muligheder for at træffe frie valg, både i forhold til pleje og madleverance, og vi vil gerne se på muligheden for at genindføre en form for klippekortordning for hjemmeboende borgere.

 

  • At det næste plejehjem i kommunen opføres som friplejehjem, således at også ældre, der skal på plejehjem har reelle valgmuligheder.

 

  • At plejecentre omdøbes til plejehjem, og at arbejdet på alle plejehjem tager udgangspunkt i at både aktiviteter, fællesarealer og plejeboliger skal have så hjemlig karakter som muligt.

 

  • At der tages højde for, at vi må forvente en større mangfoldighed i beboerne på plejehjemmene