Det sunde liv

I Det Konservative Folkeparti vil vi arbejde for:

  • At gøre det let at træffe det sunde valg. Vi skal give borgerne valgmuligheder. Og vi skal aktivt bekæmpe uligheden i sundheden.Det fremgår af Sundhedsprofilen, at der fortsat er en stor andel af borgerne i kommunen, som er overvægtige, som ryger, som motionere for lidt og som har et alkoholoverforbrug. Vi skal ikke tage ansvaret fra borgerne, men vi vil arbejde for at gøre de sunde valg let tilgængelige. Vi mener nemlig, at hvis flere kan klare sig selv, så kan vi bedre hjælpe dem, der ikke kan.

 

  • At have et stort fokus på forebyggelse. Et sundt liv grundlægges i barndommen. Det handler især om spisevaner og bevægelse. Derfor har vi kontinuerligt fokus på, at der er gode rammer for bevægelse. Både i forhold til idrætsfaciliteter til den organiserede idræt, byens rum, og i daginstitutionerne, hvor vi har fokus på, at legepladser inspirerer til bevægelse og kreativ leg. Vi laver desuden særlige indsatser for at påvirke familier med børn tidligt. Senest har vi indført forebyggende livsstilsbesøg for familier med 3-årige børn. Og vi forsøger med fritidspasset at introducere udsatte børn og deres familier til idrætslivet.

 

  • At forbedre trivslen og den mentale sundhed hos borgerne i kommen. Næsten en tredjedel af borgerne over 16 år i Høje-Taastrup Kommune oplever et højt stressniveau i hverdagen. Hver fjerde borger oplever, at de har svage sociale relationer til andre mennesker, og 15 % af borgerne har dårlig mental sundhed i hverdagen. Vi vil understøtte rammerne for et godt foreningsliv, for derigennem at forbedre den sociale trivsel og mindske ensomhed. Derudover spiller de digitale medier en stadig større rolle i børns og unges liv, og der er derfor vigtigt, at børn og unge lærer spillereglerne i den digitale verden at kende, så de kan begå sig på nettet.

 

  • At styrke og videreudvikle den fælles akutfunktion (FAF). FAF et tilbud til patienter, der har særlige observations, pleje- eller behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje. Ordningen er et samarbejde med Albertslund, Glostrup, og Vallensbæk kommuner og er organisatorisk forankret i Høje Taastrup Kommune. Formålet med en kommunal akutfunktion er at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, som understøtter kommunernes øvrige arbejde med tidlig opsporing. Dette bidrager til at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser med op mod 80 procent. Vi vil se på, om ordningen kan udvides, så der i nogle tilfælde kan tilkaldes både en hospitalslæge og en sygeplejerske fra FAF til plejehjemsbeboerne, for derigennem at forebygge endnu flere unødige indlæggelser (Odense-modellen). Vi vil undersøge om der vil være fordele forbundet med at gøre FAF døgndækkene.

 

  • At der tages initiativer til at fremme lægedækningen i kommunen. Det kan fx ske ved at kommunen er katalysator for, at læger i solopraksis samler sig i lægehuse. Hvis kommunen kan fremme dannelsen af sundhedshuse ved at placere kommunale sundhedsfunktioner i nye lægehuse, og samtidig opnå synergier ved dette, er det til gavn for alle. Vi vil kæmpe for at få flere ydernumre til kommunen i takt med, at befolkningstallet stiger.