Tag styringen i eget liv

I Det Konservative Folkeparti vil vi arbejde for:

 • At vi fortsætter den faglige omstilling af det specialiserede socialområde, hvor borgerne inkluderes i nærmiljøet i mindre indgribende tilbud. Omdrejningspunktet skal være, at borgeren skal have mulighed for at leve et så normalt liv som muligt.
 • At vi fortsat arbejder med trappemodellen til vores udsatte borgere. Uanset funktionsniveau skal det altid være muligt at bevæge sig til et mindre indgribende tilbud, hvis man får det bedre, og der må ikke mangle trin på trappen, som gør næste trin på trappen uoverkommeligt stort. Borgeren skal føle, at de ved hjælp til selvhjælp, kan genvinde noget af styringen i eget liv.
 • At vi fortsat skal have en borgerrådgiverfunktion
 • At vi fortsat har og understøtter en Pårørendekonsulent, der kan støtte og hjælpe de pårørende. Pårørende er vigtige for borgeren, samarbejdet og for kommunen. Der kan være brug for hjælp til at navigere i en måske ukendt verden af tilbud og hjælp.
 • Efterværn – et større fokus på vores udsatte unge, der bliver 18 og tit havner i et tomrum, hvor der ingen støtte er at finde hos hverken plejefamilie, biologisk familie eller kommunen.

Billige boliger og hjemløshed

 • Hjemløshed – især fokus på unge hjemløse. Vejen til uddannelse og arbejdsmarked kan synes lang for nogle unge. Vi skal fortsat have fokus på at hjælpe de unge på bedst mulig vis, så de igen bliver herrer i eget liv. Hjemløse skal tilbydes egen bolig med støtte efter ”Housing First” princippet
 • Billige boliger – at vi fortsat arbejder på at kunne bygge/opnå de billigst mulige boligformer til målgruppen, så vi kan understøtte, at vores borgere på det specialiserede område, kan blive mere selvhjulpne og opnå en følelse af at være herrer i eget liv.

Tværfaglig indsat

 • Fortsætte den gode udvikling med tværfaglig indsat på området. Succesen med én indgang for borgere eller familier med flere problemstillinger, bør i videst muligt omfang bruges de steder det giver god mening i forhold til sagsbehandling og borgeren. Det giver borgeren og kommunen en helhedsorienteret tilgang, uden at symptombehandle.
 • At der fortsat er stort fokus på forebyggende og tværgående indsatser fx i forhold til kriminalitetsforebyggelse gennem samarbejde mellem kommunale institutioner, det boligsociale arbejde og politiet.

Tættere samarbejde med psykiatrien

 • Tættere samarbejde med psykiatrien. Vi vil gerne være mere opsøgende og have mere fokus på samarbejde mellem kommuner og regioner, mellem egen læge og tilbud. Vi vil gerne være bedre til at formidle de tilbud om hjælp der findes, når regionen ”slipper taget”.

Frivillighed

 • Frivillige sociale foreninger udfører en uvurderlig indsats for udsatte mennesker i vores samfund. Her giver mennesker til hinanden uden at forvente noget igen og uden at modtage betaling for det. Vi ønsker at styrke frivillige sociale foreninger i deres virke. Derfor vil vi fastholde den økonomiske støtte som frivillige sociale foreninger kan søge. Det kan være en bred kreds af meget forskelligartede foreninger som fx paraplyen og mødrehjælpen eller frivilligt arbejde i regi af kirken.