Trafik

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for:

 • At kommunen har en neutral holdning til Ring 5.
 • At vi vil arbejde på at få ledt den tunge trafik uden om vores by- og landsbyområder.
 • At der foretages en støjkortlægning af de kommunale veje.
 • At der etableres S-tog til Hedehusene uden at regionaltogsbetjeningen på Hedehusene og Høje-Taastrup stationer reduceres.
 • At flere lyn- og fjerntog føres over Høje-Taastrup.
 • At tiltrække fjernbusser (fx Flix eller Kombardo) til Høje-Taastrup Station.
 • At støjen fra motorveje reduceres ved hastighedsreduktioner og anvendelse af støjsvag asfalt og støjværn.
 • At få undersøgt muligheden for at overdække motorvejsstrækninger, der skærer sig igennem vores byområder, med en stålkonstruktion, der er stærk nok til at bære solceller på taget.
 • Vi vil desuden arbejde for opsættelse af støjstærekasser på kommunale veje.
 • At busserne i kommunen overgår til el-drift.
 • At der etableres en såkaldt BRT-forbindelse i stedet for Bus 400S. En BRT-forbindelse er en bus, der kører i prioriterede vognbaner, hvorved rejsetiden reduceres og regulariteten forøges.
 • At forholdene for cyklisterne forbedres. Det gælder særligt på strækninger, hvor der er dårlig eller ingen belysning.
 • At der sker en højere grad af opdeling mellem gående og cyklister (bl.a. pga. elcykler).
 • At kommunen faciliterer, at der kommer lade-standere til elbiler i boligområder, hvor borgere ikke har parkering på egen matrikel.
 • At Sydvej forlænges til Stenbuen/Sejlbjerg Alle, så den trafikale betjening af NærHeden forbedres.
 • At der er sikre skoleveje – herunder at der etableres kiss-and-ride (kys og kør) løsninger på skolerne