Et værdigt og aktivt seniorliv samt et rigt fritidsliv

I Det Konservative Folkeparti vil vi skabe de bedste rammer for et aktivt liv. Det gælder for seniorer og for alle andre.

Et værdigt og aktivt seniorliv

Det skal være godt og værdigt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Sådan er det formuleret i kommunens officielle Senior- og værdighedspolitik. Og sådan vil vi i Det Konservative Folkeparti arbejde for, at det skal være.

For os handler det om tryghed, plads til forskellighed, valgmuligheder for den enkelte, og høj faglighed i den hjælp, der ydes fra kommunen.

Som seniorborger skal man være tryg ved, at man får hjælp fra kommunen, når man har brug for det. Og at det vil ske på en måde, hvor høj faglighed og menneskelig omsorg går hånd i hånd.

Samtidig skal vi tage udgangspunkt i, at mennesker er forskellige – også når de bliver seniorer! Derfor skal vi indrette byen, boligmassen og den hjælp vi giver til de ældre, så der giver plads forskellighed og reelle valgmuligheder for den enkelte.

Fagligt er ældreområdet i hastig forandring. Der bliver flere ældre. De ældre lever længere og bevarer deres funktionsevne i længere tid. Og snitfladen mellem de højt specialiserede sygehuse og det nære sundhedsvæsen flyttes. Flere opgaver skal løses af de alment praktiserende læger og kommunerne. Det stiller krav om, at vi fagligt følger med.

Det Konservative Folkeparti vil derfor arbejde for:

 • At vi udbygger antallet af plejeboliger i takt med behovet. Når borgere har behov for en plejebolig, skal vi kunne tilbyde den. Samtidig er det vigtigt, at vi ikke ”forbygger os” – altså bygger for mange boliger for tidligt. Derfor skal udbygningen på plejeboligområdet baseres på solide prognoser for behovsudviklingen.
 • At vi sikrer fagligt stærke miljøer på plejecentrene, så vi kan hjælpe beboerne bedst muligt. Vi vil fx fastholde ideen om at samle demente borgere på få plejecentre, så vi kan kombinere behovet for nærhed til familie og netværk med stærke faglige miljøer. Og vi vil arbejde videre med at etablere plejehjemslæger på vores plejecentre som et tilbud til beboerne, bl.a. fordi den tættere dialog mellem plejepersonale og læge vil styrke fagligheden i den daglige omsorg og pleje.
 • At der er en bred vifte af boliger i kommunen, som er egnede til seniorer og placeret tæt på indkøbsmuligheder og offentlig transport. Der kan være behov for at bygge flere ældreboliger. Men der skal også i den almindelige boligudbygning i kommunen tænkes i at bygge boliger, som er senioregnede. Fx mindre rækkehuse eller lejligheder med god tilgængelig i byudviklingsområderne NærHeden og Høje-Taastrup C. Vi vil også være positive for, at der kan etableres flere seniorbofællesskaber i kommunen, hvis der er ønsker herom. Målet er, at seniorer har valgmuligheder, når de skal finde bolig. Nogle ønsker at bo i klynger sammen med andre seniorer – andre ønsker at bo i områder, hvor generationerne er blandet. Det skal vi skabe plads til.
 • At vi vedvarende øger fagligheden i hjemmeplejen og på plejecentre. Fx i form af uddannelse af sosu-assistenter til tidlig opsporing af demens i hjemmeplejen.
 • At der fortsat er et reelt frit valg i ældreplejen. Mange borgere er glade og tilfredse med den kommunale hjemmepleje. Andre foretrækker private leverandører. Det øger den kommunale såvel som den private leverandørs fokus på at få tilfredse ”kunder”, når der kan stemmes med fødderne, og det øger borgerens tilfredshed med den kommunale service, når man kan vælge. Det er dog vigtigt, at kommunen har realistiske muligheder for at føre tilsyn med private leverandører. Derfor er vi tilhænger af udbudsmodellen, som kommunen gik over til for få år siden, hvor to private leverandører kan blive leverandører som supplement til kommunen selv (i modsætning til godkendelsesmodellen, hvor man kan have mange leverandører). Grundet konkurs har borgerne pt kun mulighed for at vælge mellem kommunen og én privat leverandør. Det er vigtigt, at vi efter næste udbud atter har to private leverandører, så borgerne har tre valgmuligheder.
 • At der også er valgmuligheder for de borgere, der får leveret mad. På grund af en fusion mellem to private leverandører, har modtagere af denne hjælp pt ingen reelle valgmuligheder. Det er uholdbart i længden.
 • At kommunen får mulighed for at sælge tilkøbsydelser på lige vilkår med private leverandører. Det må være en naturlig følge af en fri og lige konkurrence mellem kommunen og de private leverandører, at også kommunen kan tilbyde borgerne tilkøbsydelser på lige vilkår med de private leverandører.
 • At borgerne hjælpes til at genvinde og bevare deres funktionsniveau, så længe som mulig. Derfor er vi stor tilhænger af hverdagsrehabilitering, hvor borgere trænes, så de kan klare så meget som muligt selv. Det gør borgerne mere uafhængige og giver livskvalitet. Vi er også tilhænger af, at vi i stadig stigende omfang skal benytte os af velfærdsteknologi på plejecentre og i hjemmeplejen.
 • At der er gode rammer for frivilligt arbejde på ældreområdet. Det frivillige arbejde er nemlig et meget vigtigt supplement til den kommunale service. Frivilligt arbejde må aldrig erstatte kommunal hjælp, men frivilligt arbejde kan noget andet end den lønnede hjælp. Derfor skal vi fremme og understøtte det frivillige arbejde gennem tilskud, lokaler, hjælp til at udbrede kendskabet til arbejdet og gennem et tæt samarbejde.
 • At skovturene og julefesterne for kommunens pensionister bevares.

 

Et aktivt og rigt fritidsliv

I Det Konservative Folkeparti vil vi gerne sikre nogle gode rammer for det aktive fritidsliv. I Høje-Taastrup Kommune er vi kendte for vores flotte resultater på idrætsområdet, vores blomstrende og kreative kulturliv og for vores rige foreningsliv. Disse ting kommer ikke af sig selv. De er først og fremmest afhæninge af ildsjæle der brænder for deres aktiviteter, og så er de afhængige af nogle gode rammer for aktiviteterne.

Vi skal derfor gøre det nemt og enkelt at være en frivillig ildsjæl i Høje-Taastrup Kommune. Vi skal hædre den indsats som de gør for vores fællesskab, og så skal vi altid møde dem med åbne arme og aldrig med bureakrtiske mure. Samtidig er de rammer og faciliteter som vi stiller til rådighed med til at gøre det hele muligt, og derfor skal vi fortsætte med at udvikle dem og gøre dem mere tilgængelige.

Det er vigtigt for os i Det Konservative Folkeparti, at vores borgere har mulighed for at leve et aktivt og sundt fritidsliv. Vi tror på, at livskvaliteten stiger, når man er en del af et frivilligt fællesskab, og derfor vil vi arbejde for, at endnu flere bliver en del af det. 

Det Konservative Folkeparti vil derfor arbejde for: 

 • At vi fortsat udvikler nogle rammer der motiverer kommunens borgerer til at benytte sig af de mange forenings- og kulturtilbud. Vi tror på, at den udvikling og det fællesskab som man møder i fritids- og kulturlivet både er med til at styrke den lokale sammenhængskræft og udvikle den enkelte borger.
 • At flere af vores børn og unge blive aktive i foreningslivet. For mange børn og unge er inaktive i deres fritid. Det påvirker både deres sundhed og livskvalitet i en negativ retning. De fortjener en aktiv og sund start på livet, og det skal vi hjælpe dem med at få.
 • At vi fortsat prioriterer gode forhold for idrætten. I den seneste periode har vi blandt andet fået bygget et springcenter i Nærheden, udbygget Taastrup Svømmehal med et 25×50 meter bassin, anlagt en kunstgræsbane i Gadehavekvarteret og bygget nyt klubhus til Taastrup FC. Vi vil fortsætte denne udvikling af kommunens idrætsfaciliteter og hele tiden tilstræbe, at vi har nogle rammer der motiverer vores borgere til et aktivt liv.
 • At vi hædrer og prioriterer eltieidrætten. Breddeidrætten er vigtig, men der skal også være plads til eliten. Eliteidræt kan på fornem vis fungere som lokomotiv for breddeidrætten. For Det Konservative Folkeparti hænger eliten og bredden derfor sammen, og de er lige afhængige af hinanden. Vi har atleter i den absolutte topklasse i Høje-Taastrup Kommune – og dem er er vi meget stolte af. Vi støtter derfor fortsat aktivt op om kommunens aktive eliteidrætspolitik, og vi vil fortsat være med til at afsætte penge til eliteidrætten.
 • At vi højere grad får aktiveret vores grønne områder. Vi har en fantastisk natur i vores kommune, og det er vigtigt, at vi får aktiveret vores grønne områder. Vi skal blive bedre til at synliggøre alle de forskellige muligheder der er for at aktivt at bruge vores natur i kommunen. Det kan både være ved gå-, løbe- eller cykelruter, hundeskove, shelters – folk bruger naturen forskelligt, og det skal der være plads til i Høje-Taastrup. Men flere må gerne bruge den. 

 

Et rigt kulturliv i Høje-Taastrup Kommune

I Høje-Taastrup Kommune findes der et væld af kulturelle tilbud. Med en ny kulturpolitik – udarbejdet i samarbejde med kommunens kulturelle ildsjæle – fortsætter vi med at sætte fokus på at udvikle og prioritere kulturen i Høje-Taastrup Kommune. Vi har den holdning, at et rigt og varieret kulturliv er med til at udvikle, danne og skabe lokalforankret værdi for borgerne i kommunen. Vi har mange etablerede kultur- og kunstforeninger, som gør et stort stykke arbejde for, at kulturen hele tiden udvikles i Høje-Taastrup Kommune. Dem skal vi fortsat støtte op om.

Det Konservative Folkeparti vil derfor arbejde for:

 • At vi målrettet udvikler og skaber flere tilbud i vores kommunale kulturhuse Taastrup Kulturcenter, Medborgerhuset og Hedehuset. Vores kulturhuse skal være åbne og understøtte det lokale kulturliv, og foreninger og borgere skal opleve et højt serviceniveau, når de bruger husene. Vi oplever allerede, at der er flere aktiviteter og tilbud i husene, og den udvikling skal fortsætte.
 • At Taastrup Teater og Musikhus er et kulturelt fyrtårn for kommunen, som vi kan være stolte af. Taastrup Teater og Musikhus skal have en mere folkelig profil, og huset skal tilbyde et varieret udbud. Flere borgere skal have glæde af at gå i teatret i Taastrup og ikke føle at de skal tage til København, når de opleve scenekunst.
 • At vi får en samlet platform, hvorfra kommunens kulturelle foreninger kan formidle deres aktiviteter til kommunens borgere, og som skaber et overblik over alle de spændende og forskellige kulturelle tilbud, som der finder sted i kommunen.
 • At vi lytter til og i dialog med ildsjælene og lader dem være med til at udvikle vores kulturelle liv. I Det Konservative Folkeparti finder vi det meget vigtigt at lytte til kommunens ildsjæle og give dem indflydelse på vores udvikling. Det er dem der skal være med til at udleve vores fælles mål og visioner, og derfor skal de også have stor indflydelse på at forme dem. 

 

Vi er ”foreningernes by”

I Høje-Taastrup kan vi glæde os over at have mere end 100 foreninger, der alle gør en indsats og en forskel for både små og store, unge og ældre. Høje-Taastrup Kommune er nemlig en rigtig foreningskommune med en bred vifte af tilbud og aktiviteter til vores borgere. Både vores sociale-, kulturelle- og idrætsforeninger er drevet af frivillige ildsjæle, og vi skal fortsat arbejde for, at det er nemt og mere anerkendt at gøre en frivillig indsats.

Vi vil fortsat gerne kunne bryste os af at være ”Foreningernes by”. Det er imidlertid kun muligt i kraft af de frivillige. Derfor skal vi respektere, anerkende og afbureaukratisere det frivillige arbejde – vi skal gøre det lettere, at engagere sig i frivilligt arbejde. Derfor har vi etableret en frivilligportal, så foreninger og frivillige får lettere ved at mødes, om det er til enkeltstående arrangementer eller som fast engageret.

Det Konservative Folkeparti vil derfor arbejde for:

 • At vi omfavner den frivillige indsats og giver folk plads til udføre deres frivillige arbejde. I Det Konservative folkeparti ønsker vi at støtte det frivillige arbejde, som finder sted i bl.a. idrætsforeningerne og hos spejderne, og som vinder indpas på de sociale områder. Vi vil engagere og samskabe med de frivillige – ikke mindst på det sociale område – hvor frivillige gerne må engagere sig i samspil med kommunens institutioner. Frivillige tager ikke noget for nogen, og vi hilser dem velkommen der, hvor de ønsker at engagere sig.
 • At vi fortsat yder 100 % lokaletilskud til de frivillige foreninger, så de har nogle gode rammer at lave deres aktiviter i, og supplerer med aktivitetsbestemte tilskud der især er målrettet aktiviteter for børn og unge.
 • At vi værdsætter frivillige ledere og ildsjæle. De gør en stor indsats for vores foreningsliv. Derfor har vi i de seneste år holdt en årlig fest, som har sat fokus på, hvor vigtigt det er at værdsætte det frivillige initiativ. Vi er store tilhængere af arrangementer som dette, og vi vil fortsat have fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at værdsætte det frivillige initiativ.
 • At vi hele tiden ser på, hvordan vi kan afbureaukratisere det frivillige arbejde. Det skal være nemt at få lov til at være frivillig i Høje-Taastrup Kommune, og derfor skal vi yde en høj service til de borgere der gerne vil gøre en frivillig indsats for vores fællesskab. Vi indført ”en indgang” til kommunen gennem vores erhvervsservicechef, og vi vil gerne skabe ligeså nem adgang til vores frivillige – eventuelt via en ”kulturservicechef”.
 • At vi skaber tryghed for de frivillige der gør en indsats i tilknytning til den kommunale opgaveløsning. Frivllige skal ikke være nervøse for deres ve og vel, når de gør en frivillig indsats. Derfor har vi i Det Konservative Folkeparti presset på, at lovgivningen blev ændret således, at det er blevet muligt for os at forsikre de frivillige, når de ”passer” deres frivillige arbejde. Lovgivningen er nu blevet ændret og det vil vi benytte os af.